BREZPLAČNA POŠTNINA za vsak nakup nad 50€!

×

Pogoji poslovanja

Podatki o podjetju

Beesmetic d.o.o.
Dobrava 19
8211 Dobrnič
Slovenija

Davčna številka:: SI 69206627 (atipični davčni zavezanec)
Matična številka: 8402884000
IBAN: SI56 0284 3026 3394 368 (Nova Ljubljanska banka)
Telefon: +386 40 837 302

Email: rebeka@beesmetic.com

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila).

1. Splošni pogoji poslovanja

1.1.    Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Beesmetic d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

1.2.    Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

1.3.    Uporaba pojmov:

  • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
  • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
  • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
  • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Med sklenjeno pogodbo se prišteva tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
  • Predmet pogodbe je lahko blago ali storitve, ki jih ponuja Družba, oziroma so to vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

1.4.    Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. V praksi to pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

1.5.    Družba uporablja elektronsko pošto, navadno pošto, telefon ali drug način komunikacije za obveščanje in dogovarjanja s stranko. 

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

 2.1.    Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.

2.2.    Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

2.3.    Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

2.4.    Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://beesmetic.com/pogoji-poslovanja/. Vpogled v splošne pogoje poslovanja je možen tudi na sedežu podjetja Beesmetic d.o.o. (Dobrava 19, 8211 Dobrnič). 

2.5.    Oddaja spletnega naročila v trgovini www.beesmetic.com se šteje kot podpis pogodbe med stranko in Družbo.

2.6.    Splošni pogoji Družbe zavezujejo potrošnika le, če je bil obstoj teh nakazan in je bil potrošnik na njih opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe, ponudbe ali pred oddajo spletnega naročila. 

3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

 3.1.    Spremembe splošnih pogojev postanejo zavezujoče za stranko z dnem, ko se z njimi seznani.

3.2.    Velja, da se stranka s spremembami seznani, ko so spremembe objavljene na spletni strani https://beesmetic.com/pogoji-poslovanja in ob potrditvi oddaje naročila. S tem dejanjem je stanka seznanjena s spremembami in soglaša z objavljenimi splošnimi pogoji.

3.3.    Če bi prišlo do morebitnega nestrinjanja s spremembo splošnih pogojev, je Stanka dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku izjave o nestrinjanju ne predloži, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

3.4.    V kolikor stranka pravočasno poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

3.5.    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

3.6.    Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

4. Splošne določbe

 4.1.   Za nemoteno poslovanje je Stranka dolžna Družbi posredovati relevantne in aktualne podatke, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje poslovnega odnosa. Prav tako mora Stranka pravočasno obvestiti Družbo o kakršnih koli spremembah, ki bi lahko vplivale na nadaljno poslovanje (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

4.2.    Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Pravilnik o zasebnosti, ki je objavljen na spletni strani: https://.beesmetic.com/pravilnik-o-zasebnosti/ 

4.3.    Družbo je dolžna izpolnjevati vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi. 

4.4.    Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

5. Cene

 5.1.    Družba si pridržuje pravico do sprememb cen, ki so prikazane na spletni strani Družbe, brez predhodnega obvestila.

5.2.    Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. Stranka ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo.

5.3.    V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške dostave naročila pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je navedena na spletni strani https://beesmetic.com/placila-in-dostava/, oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.

5.4.    Vse cene so izražene v EUR in vključujejo DDV.

6. Plačilne metode

 6.1.    Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

–          Plačilo po UPN obrazcu direktno na transakcijski račun Družbe

–          Plačilo preko aplikacije PayPal na račun Družbe (maja@beesmetic.com)

–          Plačilo s kreditno kartico ((MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro) preko Stripe Inc.

–          Plačilo preko Google Pay

6.2.    Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

7. Izstavljanje računov

 7.1.    Po uspešnem plačilu naročila družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob oddaji naročila na spletni strani Družbe.

7.2.   Stranka je dolžna pred končno oddajo naročila skrbno pregledati vse podane podatke in specifikacije naročila. Kasnejše pritožbe in ugovori glede nepravilnosti izdanih računov ne bodo upoštevani. 

8. Lastništvo

 8.1.    Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

9. Omejitev odgovornosti

 9.1.    Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takšnem primeru Družba podaja možnost Stranki, da odstopi od naročila ali možnost zamenjave naročenega blaga. 

9.2.    Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti čim bolj natančne in relevantne fotografije ponujenih izdelkov in storitev, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

9.3.   V primeru tehničnih težav ali drugih vzdrževalnih del ima Družba pravico, da začasno onemogoči dostop do spletne strani. Stranke so na primeren način obveščene o začasnem nedelovanju spletne strani, hkrati pa jim je omogočen nadomestni način za vzpostavitev pogodbe in povpraševanj preko e-pošte. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih na spletni strani v obdobju pojavljanja tehničnih težav. 

9.4.   Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

9.5.    Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

9.6.    Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

10. Obravnava pritožb in reševanje sporov

 10.1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.

10.2. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

10.3. Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL   Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

10.4. Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. V primeru pritožbe, jo je potrebno poslati pisno na sedež družbe ali na e-poštni naslov maja@beesmetic.com.  

10.5. Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o nadaljnem poteku pritožbenega postopka.

11. Odstop Družbe od pogodbe

 11.1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani Stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

11.2. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če je Stranka posredovala Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če niso plačane dogovorjene obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

12. Mnenja, ocene in priporočila

 12.1. Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so ključni del spletne strani in so v prvi vrsti namenjena kupcem za lažjo odločitev pri njihovem nakupu. Mnenja so transparentna in napisana direktno iz strani kupcev, ki imajo izkušnjo z določenim izdelkom. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja. Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo, kot so e-poštna sporočila in objave na profilih družbenih omrežjih, ki so v lasti Družbe. Prav tako ima Družba pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah.

12.2. Družba omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne trgovine, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

13. Registracija uporabnika

 13.1.   Kupec ima ob oddaji naročila možnost kreiranja uporabniškega računa, s katerim postane član Beesmetic znamke. Možnost nakupa je omogočena registriranim članom, kakor tudi gostom, ki opravijo hiter nakup. Registracija ni pogoj za nakup na spletni strani Družbe. 

13.2. Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:

13.3. uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije

13.4. geslo za dostop.

13.5. Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v uporabniškem profilu na spletni strani.

14. Postopek oddaje naročila

14.1. Na podstani spletne strani z imenom TRGOVINA, ima uporabnik možnost izbire izdelka, tako da klikne na gumb “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico. Dodane izdelke v košarici si lahko ogledate s klikom na ikono v zgornjem desnem kotu spletne strani. Iz tega zavihka lahko kupec nadaljuje svoje nakupovanje ali pa preide na plačilni postopek.

14.2. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko v zavihku košarice dostopa do izdelkov in željene izdelke odstrani s klikom na gumb “odstrani izdelek”. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico, to stori s klikom na gumb “vrnitev v trgovino” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.

14.3. Po kliku ”Zaključi nakup” stran preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika.

14.3.1.    Za izvršitev naročila je uporabnik dolžan izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico (ime, priimek, e-mail naslov, naslov, kraj, poštno številko in  telefonsko številko). Uporabnik mora vnesti relevnante in pravilne podatke, da bo lahko Družba obdelala naročilo in zagotovila pravočasno dobavo izdelkov. Obrazec v tem koraku omogoča, da se lahko ustvari uporabniški račun in so pri naslednjem naročilu podatki uporabnika že shranjeni.

14.3.2.    V primeru, da je uporabnik imetnik kupona oz. promocijske kode Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.

14.3.3.    Uporabnik bo prejel naročen paket s strani dostavne službe Pošta Slovenije. 

14.3.4.    Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.

14.3.5.    Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse izbrane izdelke, ki mu jih sistem izpiše pri koraku ”6. Pregled naročila”. 

14.3.7.    Uporabnik ustrezno označi ali želi v prihodnje prejemati promocijska e-sporočila Družbe.

14.3.8.    Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Oddaj naročilo”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

14.4. Vse informacije o prejteju in potrditvi naročila in morebitna nadaljna navodila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov, ki ga je navedel ob oddaji spletnega naročila. 

14.5. Beesmetic lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. 

14.6. Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na zaključku nakupa vpiše še naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila. 

15. Dobavni pogoji

15.1.  Za naročila (znotraj Slovenije) je strošek transportnega pakiranja in dostave 4 €. V primeru naročila nad 50 € stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.

15.2.  V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja ali v primeru naročila izdelka v elektronski obliki stroškov transportnega pakiranja in dostave ni. 

15.3.  Družba dostavlja po celi Sloveniji, kakor tudi v druge države EU. V druge države EU pošiljke dostavlja preko dostavne službe Pošta Slovenija. Za naročila iz drugih držav EU so dostavni stroški 11€. 

15.4. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 13. ure, bo odposlano najkasneje v roku enega dneva v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi, aplikacija PayPal ali plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku. Družba si prizadeva, da oddana naročila obdela in odpremi v najkrajšem možnem času. 

15.5.  V primeru naročila virtualnega izdelka v elektronski obliki bo tak izdelek poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Tovrstni izdelki bodo poslani na e-naslov, ki je bil naveden ob izvedbi naročila.

15.6. V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, takšno spremembi in vse relevantne podatke nemudoma sporoči stranki preko posredovanih kontaktnih podatkov.

15.7. Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

15.8. V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

15.9. Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

16. Prevzem blaga

16.1.  Stranka je dolžna prevzeti naročeno blago najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega obvestila Družbe.

16.2.  V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

17. Promocijske kode oz. kode za popust

17.1.  Promocijska koda Družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (popusti, darila ob nakupu, brezplačno dostavo ipd.). Promocijske kode se lahko najdejo v raznih oglasih, e-spročilih, fizičnih kuponih in drugih medijskih kanalih. 

17.2.  Vse promocijske kode so časovno omejene; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

17.3.  Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju ”Kupon (promocijska koda)” v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

17.4.  Pri oddaji enega naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

18. Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

18.1.  Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

18.2.  Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca maja@beesmetic.com ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe. Odstop od pogodbe mora potrošnik izraziti jasno in nedvoumno.

18.3.  V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago vrne na naslov Družbe (Beesmetic d.o.o., Dobrava 19, 8211 Dobrnič). Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

18.4.  Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži. Potrošnik mora izdelke vrniti prodajalcu nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

18.5.  Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, ki je bilo uporabljeno pri prvotni transakciji, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

18.6.  Pri izjavu o odstopu od pogodbe, mora potrošnik navesti svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba se zavezuje, da vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu. Družba si pridržuje pravico, da zadrži vrnitev sredstev dokler potrošnik ne vrne prejetih izdelkov oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal izdelke nazaj Družbi.

18.7.  Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

18.8.  Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

18.9.      V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode. Potrošniku se vrne le vplačani znesek.

20. Odgovornost za stvarne in pravne napake

19.1.  Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

19.2.  Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

19.3.  Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov. 

20. Pravno obvestilo 

20.1.  Spletna trgovina Beesmetic (https://beesmetic.com/) in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji in z vsemi pravnimi zakonodajami na ravni Evropske unije.

20.2. Vsakršno kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, dajanje na voljo javnosti, predelava, dajanje v najem, in/ali razširjanje katerihkoli izmed navedenih vsebin (bodisi delno ali v celoti) ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. 

21. Izjava glede trditev pri opisih izdelkov 

21.1.  Vse informacije na straneh spletne trgovine Družbe, so zgolj informativnega značaja in nikakor niso namenjene, kot nadomestilo za nasvete zdravnika ali drugega  zdravstvenega osebja.

21.2.  Izdelki in trditve o posameznih izdelkih na tej spletni trgovini, niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni.

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 22.7.2022 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe Beesmetic d.o.o.